جملات قصار
جمال مرد به فصاحت اوست. حضرت علي(ع)
نظر سنجي
در حال حاضر هیچ نظر سنجی فعال نمی باشید.
صفحه اخبار
لب
بلظی