جملات قصار
جايي كه قرض گرفتن آغاز مي شود دوستي پايان مي پذيرد. مثل انگليسي
نظر سنجي
در حال حاضر هیچ نظر سنجی فعال نمی باشید.
صفحه اخبار
لب
بلظی