جملات قصار
بخوان خداي خود را به لحن عشق او در نبسته است ديوار را تو گرد وجودت كشيده اي.!؟
نظر سنجي
در حال حاضر هیچ نظر سنجی فعال نمی باشید.
صفحه اخبار
لب
بلظی